เมืองแห่งทะเลภูเขา   สุดหนาวในสยาม             ----  วิสัยทัศน์จังหวัดเลย  ---- " เมืองน่าอยู่  เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน  ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน "

   
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัังหวัดเลย

ลำดับชื่อโครงการพระราชดำริของหน่วยงานรับผิดชอบ


1
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ
   พระบรมราชินีนาถ
-กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 8
  ค่ายมหาศักดิพลเสพ
2
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถ
-กรมทหารราบที่ 21
3
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ
   พระบรมราชินีนาถ
-สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า
  สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
  (ขก.)
4
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ภูมิพลอดุลยเดช
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย
5
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถ
-กองพันทหารราบที่ 1
  กรมทหารราบที่ 8
  ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
                                                                                                    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดเลย   ศาลากลางจังหวัดเลย   ชั้น 2   ถนนมลิวรรณ  อ. เมือง 
จ.เลย
ลย 42000 ติชม  /  เสนอแนะ /  ฝากข่าวประชาสัมพันธ ์   ติดต่อ
Webmaster : Loei@moi.go.th         TEL. 0-4281-1234  ,     สป.มท. 46374