โรคติดต่อ โรคระบาด   โรคติดต่อ โรคระบาด วิธีการป้องกัน และแก้ไข