Attach File (.pdf)

เตือนภัยสถานการณ์สภาวะอากาศประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2554

.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน -

อนึ่ง . “ ” ./ . ./ . . .


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
03/10/2011 - 14:46