inmotion web hosting customer reviews

  


 


 

008725
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
115
146
1373
5651
3445
2963
8725

Your IP: 54.82.78.213
Server Time: 2018-02-17 21:32:25

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

22 Jan 2018 03:52 - phitachon
กิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

จังหวัดเลย รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลย

Post on 15 January 2018
by phitachon
Hits: 11

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลยทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จังหวัดเลย มีนโยบาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเลย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้บริโภค และตลาด ตระหนักถึงอันตราย และเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับกล่องโฟมบรรจุอาหาร ได้แก่ สารสไตริน เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และเบนซีน มีส่วนในการทำลายไขกระดูก ทำลายตับ และไต มีผลต่อประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย ที่ทำให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวไม่ดี ความจำเสื่อม สมาธิสั้น และเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ หากรับเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยวต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก และอวัยวะบางส่วนพิการ มีผลกระทบหญิงตั้งครรภ์ ด้วย โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ รับทราบคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 8004/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลยและที่ประชุมมีมติสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของจังหวัดเลย ดังนี้ 1) ออกประกาศจังหวัดเลย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 2) กำหนดส่วนราชการต้นแบบ ในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 3) พิจาณาคัดเลือก อปท. นำร่อง ในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 4) การจัดการและอำนวยความสะดวกในการหาจุดบริการ วัสดุที่มาใช้แทนภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และ 5) การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบถึงพิษภัยจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านค้าที่ให้บริการวัสดุบรรจุอาหารที่ปลอดภัยมาทดแทนภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้ความสำคัญ โดยมอบหมายคณะกรรมการทุกท่านถือปฏิบัติ ในเรื่องการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยว ตลาด และงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัด เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ เช่น ตลาดถนนคนเดินเชียงคาน ตลาดเลาะเลย และงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย เป็นต้น