inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

035802
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
164
114
572
34355
2183
4153
35802

Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 2018-09-19 18:13:51

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ร่วมกับบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา จังหวัดเลย

Post on 02 March 2018
by phitachon
Hits: 122

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย คณะผู้บริหารอินทัช (นายชลาลักษณ์ บุนนาค, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายเอนก พนาอภิชน) คณะครู นักเรียน บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2560 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย อำเภอเอราวัณ และโรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง จังหวัดหวัดเลย
นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินทัชและบริษัทในเครือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 โดยบริษัทได้ลงพื้นที่และรับทราบปัญหาความต้องการแต่ละโรงเรียน ที่มีความจำเป็นพื้นฐานที่ยังขาดแคลนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก บริษัทอินทัชและบริษัทในเครือข่ายจึงได้จัดโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย 3 โรงเรียนดังกล่าว ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,300,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 4 ด้าน คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน 2) พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 4) ฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าถึงความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างแท้จริง โครงการนี้จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาชีวิตในชุมชน ซึ่งตรงกับความต้องการของตนเองที่อยากเห็นโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยในหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว รองนายกรัฐมนตรีจะได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ความยุติธรรม โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป 
ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามประชาชนชาวจังหวัดเลย ขอต้อนรับและขอบพระคุณ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ พร้อมบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัดมหาชน และบริษัทในกลุ่มอินทัช เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณาจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมทั้งชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป