inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

019674
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
179
140
928
17191
3597
3256
19674

Your IP: 54.92.173.9
Server Time: 2018-05-26 16:00:33

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

25 May 2018 03:12 - phitachon
จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
21 May 2018 03:41 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอนาด้วง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.0 0 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียง

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 12

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงของจังหวัดเลย เป็นการสร้างแปลงต้นแบบในการเรียนรู้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจุดหมาย เพื่อการพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับ ภูมินิเวศน์และภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ซึ่งมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 

นายสมร ทิพย์บุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้านการผลิตของเกษตรกรในการผลิตสินค้าด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดของจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการทำการเกษตรผสมผสานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ ในการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสาธิตการปฏิบัติด้วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจาก 14 อำเภอ จำนวน 290 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบการทำเกษตรการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ สำหรับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นสถานที่อบรม สาธิต รูปแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย