inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

031272
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
207
94
594
29858
1806
4492
31272

Your IP: 54.225.57.230
Server Time: 2018-08-15 22:42:03

ข่าวสารรอบเมืองเลย

16 Jul 2018 04:41 - phitachon
พม.จ.เลย จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.30 น. ที่ลานกิจกรรม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
16 Jul 2018 04:22 - phitachon
จังหวัดเลย ประชุมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 7/2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย สรุปข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

Post on 25 May 2018
by phitachon
Hits: 41

วันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนนายกเทศมนตรี, องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคีการพัฒนาเข้าร่วมประชุม
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หัวใจสำคัญคือ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เรียนรู้คุณภาพชีวิตของตนเอง จากข้อมูลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ว่าต้องทำอย่างไรกับปัญหาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล (จปฐ )ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท หาแนวทางแก้ไขรวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่แผนตำบล แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจะต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป
ด้าน ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ซึ่งมี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และใช้ในการวางแผนการพัฒนาทุกระดับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน /จัดทำโครงการแก้ปัญหาต่างๆได้