inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

022949
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
169
176
345
21512
2758
4114
22949

Your IP: 54.144.16.135
Server Time: 2018-06-18 15:30:01

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Jun 2018 02:48 - phitachon
จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่น ด้านบริหารจัดการและจัดทำแผนธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

Post on 25 May 2018
by phitachon
Hits: 13

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและจัดทำแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Sart Up) ปี 2561
โครงการพัฒนาอบรมผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 และสามารถใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจได้อย่างมีระบบ ในด้านการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งจะเน้นการพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศ การดำเนินการโครงการ (Start Up) ในปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมาย ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเกษตร อาทิ Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SME ภาคการเกษตร กลุ่มธุรกิจทั่วไป อาทิ ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ สำหรับจังหวัดเลยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 220 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเกษตร จำนวน 110 ราย กลุ่มธุรกิจทั่วไป และบุคคลทั่วไป จำนวน 110 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การทำตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ การบ่มเพาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดลองตลาด โดยมีทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการอีกด้วย