inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

118309
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
157
246
403
115254
7555
17254
118309

Your IP: 54.163.213.149
Server Time: 2019-06-24 13:13:13

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

20 Jun 2019 07:37 - Super User
นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Jun 2019 07:09 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
31 May 2019 04:41 - Super User
จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
29 May 2019 08:31 - Super User
จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันพุธที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
27 May 2019 02:51 - Super User
อ.ปากชม จ.เลย ทำพิธีสมโภชและบวงสรวงประติมากรรม

อ.ปากชม จ.เลย ทำพิธีสมโภชและบวงสรวงประติมากรรม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 May 2019 02:27 - Super User
จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก สืบทอดยาวนาน 459 ปี

จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม

Post on 14 September 2018
by phitachon
Hits: 189

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนางเยาวภา โดสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน รวม 345 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน
นางเยาวภา โตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า จากสภาพปัจจุบัน สังคมไทย เรื่องวัฒนธรรมไทยกับเยาวชน จากกระแสโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดน การรับเอาอิทธิพลของต่างชาติการแต่งกาย การเจาะอวัยวะของร่างกาย กำลังนิยมกันในกลุ่มเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของต่างชาติที่ผิด พฤติกรรมเยาวชน เบี่ยงเบนไป สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทย เพราะรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นปัญหาที่ควรพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เยาวชนคือ ผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สิ่งที่ควรปลูกฝังเยาวชน ให้มีความสนใจ รักและหวงแหน ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา การเล่นดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทย กินอาหารไทยมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย กรอบยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศไทย ในเวทีโลก จึงจัดโครงการ ค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาปฏิบัติตามพระราชดำรัส ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงาม เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
โครงการ กิจกรรมรุ่นที่ 3 นี้ มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 345 คน ประกอบด้วย นักเรียน จากโรงเรียน เชียงคาน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์ โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนธาตุพิทยา