inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082926
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
161
276
587
80351
6535
9747
82926

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 09:58:02

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม

Post on 14 September 2018
by phitachon
Hits: 127

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนางเยาวภา โดสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน รวม 345 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน
นางเยาวภา โตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า จากสภาพปัจจุบัน สังคมไทย เรื่องวัฒนธรรมไทยกับเยาวชน จากกระแสโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดน การรับเอาอิทธิพลของต่างชาติการแต่งกาย การเจาะอวัยวะของร่างกาย กำลังนิยมกันในกลุ่มเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของต่างชาติที่ผิด พฤติกรรมเยาวชน เบี่ยงเบนไป สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทย เพราะรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นปัญหาที่ควรพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เยาวชนคือ ผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สิ่งที่ควรปลูกฝังเยาวชน ให้มีความสนใจ รักและหวงแหน ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา การเล่นดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทย กินอาหารไทยมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย กรอบยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศไทย ในเวทีโลก จึงจัดโครงการ ค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาปฏิบัติตามพระราชดำรัส ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงาม เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
โครงการ กิจกรรมรุ่นที่ 3 นี้ มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 345 คน ประกอบด้วย นักเรียน จากโรงเรียน เชียงคาน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์ โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนธาตุพิทยา