inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

047674
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
224
175
399
45540
4123
5971
47674

Your IP: 54.144.82.216
Server Time: 2018-11-19 23:39:38

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

24 Oct 2018 07:28 - Super User
จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
24 Oct 2018 07:07 - Super User
 จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 08:19 - Super User
จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่างเป็นทางกาล

วันนี้(14 ตุลาคม 2561) ที่แลนด์มาร์ค เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 04:06 - Super User
จังหวัดเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดเลยเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม

Post on 14 September 2018
by phitachon
Hits: 62

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนางเยาวภา โดสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน รวม 345 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน
นางเยาวภา โตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า จากสภาพปัจจุบัน สังคมไทย เรื่องวัฒนธรรมไทยกับเยาวชน จากกระแสโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดน การรับเอาอิทธิพลของต่างชาติการแต่งกาย การเจาะอวัยวะของร่างกาย กำลังนิยมกันในกลุ่มเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของต่างชาติที่ผิด พฤติกรรมเยาวชน เบี่ยงเบนไป สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทย เพราะรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นปัญหาที่ควรพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เยาวชนคือ ผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สิ่งที่ควรปลูกฝังเยาวชน ให้มีความสนใจ รักและหวงแหน ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา การเล่นดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทย กินอาหารไทยมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย กรอบยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศไทย ในเวทีโลก จึงจัดโครงการ ค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาปฏิบัติตามพระราชดำรัส ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงาม เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
โครงการ กิจกรรมรุ่นที่ 3 นี้ มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 345 คน ประกอบด้วย นักเรียน จากโรงเรียน เชียงคาน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์ โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนธาตุพิทยา