inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

275675
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
113
137
1001
273783
4199
6391
275675

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-28 19:44:50

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการศาสตร์พระราชา “ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Post by phitachon
on 02 May 2018
Hits: 484

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชา ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมด้วย นายก้าน กุณะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชนตำบลนาอ้อ ร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการฯ เป็นโครงการที่ได้ส่งเสริมความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกัน เอื้ออาทรต่อกัน เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวตำบลนาอ้อ เป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิต ในอนาคตต่อไปด้วย 
ด้าน นายก้าน กุณะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศาสตร์พระราชา ตุ้มโฮมลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมไทยนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบบริการ จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนานำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมนุมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ จัดตั้งกลุ่มการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุด้อยโอกาส ได้แก่ กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มทอผ้าพื้นเมือ งกลุ่มเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน กลุ่มตำข้าวซ้อมมือ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานพลาสติก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา กลุ่มประดิษฐ์เศษวัสดุและโรงเรียนพอเพียง จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและฐานข้อมูลทางสุขภาพจัดทำระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน จัดตั้งธนาคารออมผู้สูงอายุคนพิการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จัดทำหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สามารถนำผลผลิตจากกลุ่มต่างๆ ไปจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพได้

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

Post by phitachon
on 02 May 2018
Hits: 404

งาน การจัด ในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการ มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทุกภาคส่วน ที่ทำ คุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติซึ่งงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น
การแสดง พลังต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดที่ว่า แรงงานสมานฉันท์มั่นคงปลอดภัย ไร้การค้ามนุษย์ยุติยาเสพติดการแข่งขันกีฬาสากลเพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานของผู้ใช้แรงงาน เช่น ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชายวอลเลย์บอลหญิง เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทั้งวันตลอดจนถึงกลางคืนโดยได้รับความร่วมมือยิ่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
และในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสารประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศจำนวน 2 แห่งเข้ารับเกียรติบัตร คือ บริษัทสยามแม็คโครจำกัดมหาชนสาขาเลย ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่3 และ บริษัทดิสทริบิวชั่นชิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาเลย 2) ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีขึ้นไป

รมว.มหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุดรธานี

Post by phitachon
on 08 May 2018
Hits: 376

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

- มอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย

1.ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

2.รองปลัดกระทรวงมหาด ไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

3.อธิบดีกรมการปกครอง

4.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5.อธิบดีกรมที่ดิน

6.อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

7.อธิบดีกรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย

8.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึง

- นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ. อุดรธานี กล่าวต้อนรับ ฉายวีดีทัศน์ประกอบการสรุปผลการดำเนินการ รวมระยะเวลา 5 นาที

- จังหวัดต่าง ๆ บรรยายสรุปนำเสนอข้อมูล จังหวัดละ 5 นาที ประกอบด้วย จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.บึงกาฬ จ.ขอนแก่น จ.สกล นคร และ จ.อุดรธานี

 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการดำเนินการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเลย จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

Post by phitachon
on 09 May 2018
Hits: 430

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ฯ พร้อมด้วย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัด ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเอาาวัณ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีลักษณะการทำงานเชิงรุก โดยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน จะได้รับบริการในทุกๆด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านดินปุ๋ย ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลัง บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยื่ง 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเกษตรกร โดยการเข้ารับบริการหรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ และส่งต่อความรู้ให้แก่เพื่อนเกษตรกรอื่นด้วย
นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลยกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จังหวัดเลย จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้าน วิชาการและได้รับคำแนะนำการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ก่อให้เกิดผลตอบแทนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืชไร่ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกพืชสวน คลินิกยางพารา คลินิกอารักขาพืช คลินิก อชก. และคลินิกตรวจคัดกรองโลหิตของกระทรวงสาธารณสุขและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร