inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

275679
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
117
137
1005
273783
4203
6391
275679

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-28 19:48:06

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียง

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 1226

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงของจังหวัดเลย เป็นการสร้างแปลงต้นแบบในการเรียนรู้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจุดหมาย เพื่อการพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับ ภูมินิเวศน์และภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ซึ่งมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 

นายสมร ทิพย์บุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้านการผลิตของเกษตรกรในการผลิตสินค้าด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดของจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการทำการเกษตรผสมผสานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ ในการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสาธิตการปฏิบัติด้วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจาก 14 อำเภอ จำนวน 290 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบการทำเกษตรการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ สำหรับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นสถานที่อบรม สาธิต รูปแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย

จังหวัดเลย ส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 541

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการธงฟ้าประชารัฐ กิจกรรมส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2 จังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย นางมาเรียม เรืองปราญช์ คลังจังหวัดเลย นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการฯ เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัคเข้าร่วมโครงการเป็นโครงการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เข้าใจถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยผ่านนโยบายสำคัญ และสนับสนุนให้ซื้อสินค้าในท้องถิ่น เช่นสินค้า OTOP ในชุมชน เป็นต้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยยึดแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยทุกภาคส่วนสามารถที่จะมีส่วนร่วมและทำให้ประเทศชาติและสังคมเราสงบสุขได้แน่นอน โดย 1)การทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถ 2)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3)มีจิตอาสา โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ด้านนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 โดยติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) เพื่อเป็นเครื่องมือในการชำระเงิน จังหวัดเลยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 507 ร้าน ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC ระยะแรก ไปแล้วจำนวน 254 ร้านค้า และในวันนี้จะส่งมอบมอบเครื่อง EDC ให้ร้านค้าอีกจำนวน 187 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ร้านค้ารับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมอบเครื่อง EDC พร้อมรับฟังวิธีการใช้งานเครื่อง EDC หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ และตอบข้อซักถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบและชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC นี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านนาข่า จังหวัดเลย

Post by phitachon
on 21 May 2018
Hits: 1365

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในการประชุมการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท เฮอร์เบิ้น สเปซ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนจึงจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตพร้อมทั้งมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้ได้ผังแม่บทที่รองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังผ่านแดนเพื่อให้ได้ทางปฎิบัติการเชิงพื้นที่โดยมีรูปแบบและรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างของโครงการพัฒนาที่ระบุรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้กรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการแนวทางและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสามารถใช้เป็นแนวทางการในการควบคุมรูปแบบกิจกรรมรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ได้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังแม่บท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่และง่ายแก่การนำไปปฏิบัติ เช่นตัวอย่าง โครงการพัฒนาตามผังแม่บท ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านนันทาการ ด้านนันทนาการแบบก่อสร้างและแบบประเมินราคา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลการศึกษาไปปฏิบัติได้จริง ตามแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบแผนที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างแผนที่แสดงภาพปัจจุบันแบบก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมแบบก่อสร้างด้านภูมิสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างของงานระบบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามระยะเวลาส่ง 270 วัน ซึ่งได้ลงนาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้เวลา 30 วัน ในจัดทำแผนงานและรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัดและหัวหน้าภาคส่วนประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้นรายงานความก้าวหน้า ช่วงระยะเวลา 70 วัน ศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ กำหนดวิสัยทัศน์ผังทางเลือกและแนวคิดการจัดทำผังแม่บทลงพื้นที่ครั้งที่ 2 และลงพื้นที่ครั้งที่ 3 รายงานการศึกษาฉบับกลางระยะเวลา 70 วัน จัดทำผังแม่บทผังพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้างรางแบบก่อสร้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 240 วัน ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 70 ปรับแก้ผังแม่บททางพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้าง และรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 30 วัน สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2561 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน

เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอนาด้วง

Post by phitachon
on 21 May 2018
Hits: 387

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.0 0 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางเกษศิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องเกษตรกรและผู้มีเกียรติ ร่วมงาน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และมีความตั้งใจที่จะดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ดังจะเห็นจากมาตรการ และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรโดยเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นางเกษศิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชน ที่สนใจในด้านการเกษตรต่างๆ จากสถานที่จริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบผลสำเร็จ และจากฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารา ฐานเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ย ฐานเรียนรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้เรื่องประมง ฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก ฐานเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน