จังหวัดเลย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

Post on 02 May 2018
by phitachon
Hits: 400

งาน การจัด ในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการ มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทุกภาคส่วน ที่ทำ คุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติซึ่งงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น
การแสดง พลังต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดที่ว่า แรงงานสมานฉันท์มั่นคงปลอดภัย ไร้การค้ามนุษย์ยุติยาเสพติดการแข่งขันกีฬาสากลเพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานของผู้ใช้แรงงาน เช่น ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชายวอลเลย์บอลหญิง เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทั้งวันตลอดจนถึงกลางคืนโดยได้รับความร่วมมือยิ่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
และในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสารประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศจำนวน 2 แห่งเข้ารับเกียรติบัตร คือ บริษัทสยามแม็คโครจำกัดมหาชนสาขาเลย ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่3 และ บริษัทดิสทริบิวชั่นชิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาเลย 2) ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีขึ้นไป