กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านนาข่า จังหวัดเลย

Post on 21 May 2018
by phitachon
Hits: 991

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในการประชุมการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท เฮอร์เบิ้น สเปซ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนจึงจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตพร้อมทั้งมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้ได้ผังแม่บทที่รองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังผ่านแดนเพื่อให้ได้ทางปฎิบัติการเชิงพื้นที่โดยมีรูปแบบและรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างของโครงการพัฒนาที่ระบุรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้กรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการแนวทางและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสามารถใช้เป็นแนวทางการในการควบคุมรูปแบบกิจกรรมรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ได้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังแม่บท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่และง่ายแก่การนำไปปฏิบัติ เช่นตัวอย่าง โครงการพัฒนาตามผังแม่บท ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านนันทาการ ด้านนันทนาการแบบก่อสร้างและแบบประเมินราคา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลการศึกษาไปปฏิบัติได้จริง ตามแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบแผนที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างแผนที่แสดงภาพปัจจุบันแบบก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมแบบก่อสร้างด้านภูมิสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างของงานระบบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามระยะเวลาส่ง 270 วัน ซึ่งได้ลงนาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้เวลา 30 วัน ในจัดทำแผนงานและรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัดและหัวหน้าภาคส่วนประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้นรายงานความก้าวหน้า ช่วงระยะเวลา 70 วัน ศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ กำหนดวิสัยทัศน์ผังทางเลือกและแนวคิดการจัดทำผังแม่บทลงพื้นที่ครั้งที่ 2 และลงพื้นที่ครั้งที่ 3 รายงานการศึกษาฉบับกลางระยะเวลา 70 วัน จัดทำผังแม่บทผังพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้างรางแบบก่อสร้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 240 วัน ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 70 ปรับแก้ผังแม่บททางพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้าง และรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 30 วัน สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2561 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน