จังหวัดเลยจัดงานออกพรรษาที่เชียงคานยิ่งใหญ่

Post on 22 October 2018
by Super User
Hits: 1067

จังหวัดเลยจัดงานออกพรรษาที่เชียงคานยิ่งใหญ่
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน เขตเทศบาลตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี ประเพณี
งานออกพรรษา ที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และนัก
ท่องเที่ยว
ร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน ที่ได้ร่วมกัน
สืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี โดยคุณค่าและ
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรม
ประเพณีทางศาสนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงแสนกล่าวว่า ตั้งแต่โบราณอากาลมาแล้ว เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน ตามคุ้มวัดต่างๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาวและไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช ต่อมาปี 2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคานคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัด ในเขตอำเภอเชียงคานร่วมจัดงาน และแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และได้พักผ่อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค์ นอกจากนี้จะมีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมิตรประเทศ ได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบ ทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีอันดีงามดังกล่าว อำเภอเชียงคานโดยคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชนตลอดจนคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2561 และมีที่เปิดพิธีเปิดในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ได้ตราบตรำทำงานหนักจากการประกอบอาชีพตลอดปี เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมประเพณีสำคัญ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว เรือกาบ การไหลเรือไฟ พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาว เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานและเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขบวนของดีจากตำบลต่างๆจากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน