จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

Post on 02 January 2019
by Super User
Hits: 465

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิต ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 7วัน