จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

Post on 05 April 2019
by Super User
Hits: 806

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีมอบโฉนดที่ดินโครงการออกโฉนดที่ดิน
แบบท้องถิ่น มีนายนที พรมภักดีนายอำเภอนาแห้ว นายพิษณุ ใจเข็ม หัวหน้าอุทยานภูสวนทราย
(นาแห้ว) หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านตำบลเหล่ากอหกและตำบลแสงภาเข้าร่วมพิธี 
นายพิมล พูนสง่า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยกล่าวว่า โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นเป็นโครงการที่ออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไว้
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ 2551 ไว้
ทั้งนี้บริเวณที่ดินที่จะเข้าดำเนินการต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้ด้วยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้ดำเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรใน
พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวม 19 แปลง อยู่ในเขตตำบลเหล่ากอหก จำนวน 13
แปลงและตำบลแสงภาจำนวน 6 แปลง