จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย

Post on 31 May 2019
by Super User
Hits: 327

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย
นายกิตติตุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายวสันต์ ไทยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ภายในพิธีท่านผู้ว่าฯทำการเปิดพิธี
และมอบนโยบาย หลังจากนั้นท่านผู้ว่าฯ ได้บรรยายเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต