งาน "ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"

Post by phitachon
on 04 April 2018
Hits: 536

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า มติ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เพื่อบูรณาการส่งเสริมตลาดของหน่วยงาน รวม 9 ประเภท ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นหนึ่งในการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายและผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ซึ่งเศรษฐกิจในชุมชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแต่ละชุมชน สะท้อนจุดเด่นและสร้างจุดขาย ดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตลาดชุมชนไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแหล่งซื้อขายเท่านั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ พัฒนาสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น "ชาติการค้า Trading Nation" อีกด้วย

ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงถือเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบประชารัฐที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตภาพของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ และประทับใจแก่ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและรูปแบบการดำเนินงานของตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ด้านนางสาวสิกานต์ เฟื่องฟุ้งพาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก จึงได้พิจารณาคัดเลือก "ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง" เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย เป็นย่านการค้าเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า เป็นธุรกิจโรงแรม 243 ราย ร้านอาหาร 50 ร้านค้า สินค้าที่ระลึกจำนวน 70 ร้าน และผู้ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 20 ราย มีสินค้าหลากหลายวางจำหน่าย เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น เปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 23.00 น. ทุกวัน

งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP - ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไชยะบูลี - เลย

Post by phitachon
on 15 January 2018
Hits: 527

 

วันที่ ๑๒ มค๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบูลี ท่านนางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไชยะบูลี และหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองฝ่ายร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP - ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไชยะบูลี - เลย ณ บริเวณสนามกีฬาเมืองปากลาย แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ของจังหวัดเลย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ odop ของ สปป.ลาว และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งส่งเสริมด้านความรู้ในการพัฒนาด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนแขวงไชยะบูลี และยังได้ร่วมกันหารือและความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเลยและแขวงไชยะบูลีทั้งกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านต่างๆ ...

 

วันที่ ๑๒ มค๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบูลี ท่านนางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไชยะบูลี และหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองฝ่ายร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP - ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไชยะบูลี - เลย ณ บริเวณสนามกีฬาเมืองปากลาย แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ของจังหวัดเลย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ odop ของ สปป.ลาว และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งส่งเสริมด้านความรู้ในการพัฒนาด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนแขวงไชยะบูลี และยังได้ร่วมกันหารือและความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเลยและแขวงไชยะบูลีทั้งกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านต่างๆ ...

จ.เลย จัดโครงการฮักเลย ฮักโลก ตล๊าดปลอดพลาสติก ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

Post by Super User
on 19 August 2019
Hits: 368

จ.เลย จัดโครงการฮักเลย ฮักโลก ตล๊าดปลอดพลาสติก ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วันนี้(16 สิงหาคม 2562)​ ที่ห้างบิ๊กซี สาขาเลย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาเลยจัดโครงการ ฮักเลยฮักโลก ตล๊าดปลอดพลาสติก ที่บริเวณลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการ
เปิดงาน โดย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้มาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนสินค้า OTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายสินค้า และไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง
โดยกำหนดจัดให้มีตลาดประชารัฐเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนสินค้า OTOP ที่มีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดทั่วไป
จังหวัดเลยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่าย OTOP และห้างบิ๊กซีสาขาเลย
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด จึงกำหนดจัดกิจกรรม ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการฮักเลย ฮักโลก ตล๊าดปลอดพลาสติก
เบอร์ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรอาหารชวนชิมและจุดเด่นในงานผู้ประกอบการทุกรายไม่ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 รายประกอบด้วย
ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 ราย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลยจำนวน 10 ราย และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐจำนวน 7 ราย ซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้ จะทำให้มีตลาดปลอดพลาสติกต้นแบบเกิดขึ้นและเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ชิม ชม ช็อป และร่วมลดใช้พลาสติกภายในงาน ฮักเลยฮักโลก ตลาดปลอดพลาสติก โดยจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 -​18 สิงหาคม 2562 ณ ลานจอดรถด้านข้างห้างบิ๊กซี สาขาเลย

งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลยประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

Post by phitachon
on 13 July 2018
Hits: 442

วันจันทร์ที่ 9 เวลา 19.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลยประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่ตลาดนัดเพลินภู ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการ Start up (กลุ่มผู้ประกอบการใหม่) ต่อยอดธุรกิจการค้าภายในจังหวัดสู้การค้าระดับภูมิภาคครอบคลุมไปถึงการค้าภายในและส่งออกนอกประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน ในการนี้มีภาคธุรกิจเอกชน ร้านค้าต่างๆมาออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้ามากมาย ท่านผู้ว่าฯได้เดินเยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้า และได้ทดลองทำกาแฟดริปแจกให้ผู้มาร่วมงานได้ชิม

จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก สืบทอดยาวนาน 459 ปี

Post by Super User
on 22 May 2019
Hits: 446

จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก สืบทอดยาวนาน 459 ปี
คนนับหมื่นร่วมแห่ถวายต้นผึ้ง ขบวนแห่นาค สู่ขวัญนาค เข้าพิธีบวชพระ จุดบั้งไฟ
ในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผวจ.เลย พร้อมด้วยท่านบุญเสน จันทะผอง เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
เป็นประธานพิธีบูชาธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรักประจำปี 2562
ณ บริเวณองค์พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย