จังหวัดเลย - แขวงไซยะบูลี ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

Post by phitachon
on 13 July 2018
Hits: 311

วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2561) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ประชารัฐจังหวัดเลย สื่อมวลชน เดินทางร่วมงาน หลวงพระบาง งามแท้โอ้ และหารือขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย - แขวงไซยะบูลี - แขวงหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561

โดยในวันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมแขวงไซยะบูลี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยท่านนางบุญพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ เพื่อทบทวนข้อตกลงร่วมกันในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และนำเสนอแผนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลย - ไซยะบูลี ในโอกาสต่อไป และมีหัวข้อการประชุมดังนี้

1. ด้านการค้า การลงทุน ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ร่วมกันระหว่าง จังหวัดเลย และแขวงไซยะบูลี ในโอกาสเทศกาลสำคัญ และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

2.ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ได้แก่ การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำร่วมกัน, การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยใช้คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนกิจกรรมประเพณีร่วมกัน

3.ด้านการศึกษา และกีฬา ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แก่นักศึกษาจาก แขวงไซยะบูลี, การจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน และการร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลย กับ แขวงไซยะบูลี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ ได้เชิญชวนคณะจาก สปป.ลาว เยือนจังหวัดเลย เพื่อติดตามภารกิจสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.ติดตามแรงงานลาว ในสถานประกอบการจังหวัดเลย

3.เยี่ยมผู้ป่วย สปป.ลาว ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเลย

 

4.เยี่ยมผู้ต้องขังชาวลาว ที่ถูกดำเนินคดีในเรือนจำจังหวัดเลย

จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Post by phitachon
on 08 June 2018
Hits: 461

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะ "หน่วยแพทย์พระราชทาน" ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส จัดโครงการ หน่วยแพทย์พระราชทานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ และการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน CPR แก่ อสม. ในตำบลปากชม โดยมี สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม นายคณิตย์ วงษา สาธารณสุขอำเภอปากชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากชม นายกองค์องการบริหารส่วนตำบลปากชม พ.ต.ท. แถม บงแก้ว ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า คณะครูโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนตำบลปากชม และนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ร่วมให้การต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม อากาศที่ดี ผู้คนอัธยาศัยดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาจากโรคพยาธิใบไม้ในตับ จากการกินปลาดิบ ปัจจุบันปัญหาลดลง ปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือ การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรทุกชนิดที่มากเกินไป จนเกิดสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมีมากที่สุด ด้านน้ำดื่มในพื้นที่โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเป้า มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มที่ไม่สะอาดและปนเปื้อนสารแมงกานีส ที่ตกค้างจาการทำเหมืองแร่ทองคำ ไม่สามารถใช้บริโภคได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนราชการได้นำรถน้ำสะอาดมาบริการและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อแก้ปัญหาแล้ว 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร กล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษานักเรียน และประชาชน ที่มาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่พระองค์

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

Post by Super User
on 05 April 2019
Hits: 402

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย
เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา” พร้อมมอบเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด”วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว้าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชพลเรือนทุกสังกัด ร่วมพิธีฯ

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

Post by phitachon
on 02 May 2018
Hits: 399

งาน การจัด ในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการ มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทุกภาคส่วน ที่ทำ คุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติซึ่งงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น
การแสดง พลังต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดที่ว่า แรงงานสมานฉันท์มั่นคงปลอดภัย ไร้การค้ามนุษย์ยุติยาเสพติดการแข่งขันกีฬาสากลเพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานของผู้ใช้แรงงาน เช่น ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชายวอลเลย์บอลหญิง เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทั้งวันตลอดจนถึงกลางคืนโดยได้รับความร่วมมือยิ่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
และในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสารประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศจำนวน 2 แห่งเข้ารับเกียรติบัตร คือ บริษัทสยามแม็คโครจำกัดมหาชนสาขาเลย ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่3 และ บริษัทดิสทริบิวชั่นชิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาเลย 2) ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีขึ้นไป

จังหวัดเลย จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”อย่างสมพระเกียรติฯ

Post by Super User
on 03 December 2018
Hits: 453

จังหวัดเลย จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”อย่างสมพระเกียรติฯ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2661 เวลา 08.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ
“Bike อุ่นไอรัก” พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องประชาชน ร่วมพ
ิธีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทาน
พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด พร้อมกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออก
กำลังกาย และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม พสกนิกรชาวชาวจังหวัดเลย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงวิริยะ อุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัป
การ ด้วยพระเมตตา จนเป็นที่ประจักษ์ ปวงข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดเลย ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และเป็น
สิริสวัสดิมงคล ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้อัญเชิญเสื้อยืดพระราชทานวางบนพาน ข้าราชการและประชาชนเข้ารับพระราชทานเสื้อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชุดละ 10 คน อย่างพร้อมเพรียง
และสมพระเกียรติฯ