จังหวัดเลย จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

Post by phitachon
on 09 May 2018
Hits: 239

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ฯ พร้อมด้วย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัด ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเอาาวัณ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีลักษณะการทำงานเชิงรุก โดยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน จะได้รับบริการในทุกๆด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านดินปุ๋ย ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลัง บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยื่ง 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเกษตรกร โดยการเข้ารับบริการหรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ และส่งต่อความรู้ให้แก่เพื่อนเกษตรกรอื่นด้วย
นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลยกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จังหวัดเลย จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้าน วิชาการและได้รับคำแนะนำการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ก่อให้เกิดผลตอบแทนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืชไร่ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกพืชสวน คลินิกยางพารา คลินิกอารักขาพืช คลินิก อชก. และคลินิกตรวจคัดกรองโลหิตของกระทรวงสาธารณสุขและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร

จังหวัดเลย จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2561

Post by phitachon
on 22 January 2018
Hits: 229

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านซ้าย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลโพนสูง ร่วมงานด้วย โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความสามัคคีของคนไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวปราศรัยพบปะข้าราชการ ประชาชนและเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ซึ่งหลังจากพิธีเปิดโครงการฯ แล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวขาดแคลน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ราย ๆ ละ 500 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เป็นประธานประชุมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ พัฒนาเส้นทางสายบ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ต.โพนสูง เส้นทางบ้านโพนสูง-บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย รพยะทาง 8 กิโลเมตร มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2) ปัญหาราคาสินค้าและพืชผลทางการเกษตรตำต่ำ มอบสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พิจารณาหาทางให้ความช่วยเหลือ 3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร มอบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และ 4) ปัญหาแหล่งน้ำตื่นเขิน ขุดลอกคลองห้วยมะนาว ที่มีสภาพตื่นเขิน มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัดเลย ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลย

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 264

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดเลยทั้งหลังใหม่และหลังเก่า เข้าร่วมซ้อมแผน ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และอัคคีภัยสามารถป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท เป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อตนเอง และประชาชนต่อไปด้วย

ด้านนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมากน้อยตามระดับความรุนแรงของภัย สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานภาคเครือข่าย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลากลางจังหวัดเลย เป็นศูนย์ราชการหลายหน่วยงาน ที่อาจมีความเสี่ยงจากอัคคีภัย อยู่กลางชุมชนเมือง ซึ่งในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จุดเสี่ยง สถานที่สาธารณะ

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดเลย

3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ชัดเจนและเป็นระบบ

 

4. ตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัย อาทิ ถังเคมี บันไดหนีไฟ และระบบหัวจ่ายน้ำ

จังหวัดเลย จัดโครงการไหว้พระสองแผ่นดินสานสัมพันธ์ไทย-ลาว (เลย และ เมืองหมื่น)

Post by phitachon
on 23 April 2018
Hits: 253

วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่วัดท่าสำราญ บ้านคกไผ่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะผู้บริหารจังหวัดเลย พนักนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี โครงการไหว้พระสองแผ่นดิน ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการไหว้พระสองแผ่นดิน เป็นโครงการที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย ร่วมกับ เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ดำเนินการร่วมกัน โดยมีคณะทำงานท่องเที่ยวของ 2 เมืองเป็นที่ปรึกษาของโครงการ โดยได้กำหนดให้มีการไหว้พระที่ บ้านคกไผ่ ราชอาณาจักรไทย จากนั้น เดินทางไปไหว้พระที่ถ้ำพระ ผาห่มพร้าวบ้านวัง และวัดศรีสว่างไชยาราม บ้านน้ำฮี้ เมืองหมื่น โดยจัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มละ 10 ถึง 30 คนในอัตราคนละ 350 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทย 175 บาท และค่าใช้จ่ายที่ฝ่าย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 175 บาท ใช้เวลาในการท่องเที่ยว ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ด้านการเดินทาง เชื่อมโยงกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยใช้ เรือขนานยนต์ ที่ด่านพรมแดนตรวจคนเข้าเมือง บ้านคกไผ่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประเทศไทย ข้ามไปยังฝั่งประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด่านพรมแดน ที่บ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์

 

วัตถุประสงค์ของกิกรรมดังกล่าวเพื่อ ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ มีรายได้จาก การท่องเที่ยว มากยิ่งขึ้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนทั้ง 2 เมืองให้มีการแบ่งงานกันทำ สร้างความสมัครสมานสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อจะนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบอื่นๆ เช่นการท่องเที่ยว เมืองหมื่น เมืองวังเวียง เขื่อนน้ำงึม เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ต่อไป

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Post by Super User
on 24 October 2018
Hits: 230

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.10 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาน กลุ่มพลังมวลชน
จิตอาสา นักเรี
ยนนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยพิธีประกอบด้วย การถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนพร้อมกัน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นเวลา 57 วินาที ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า
ต่างน้อมจิตแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง จวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกล
ในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษา ทรงประกาศเลิกทาส ทรงดำเนินวิเทโศบาย
ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ คงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย และยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้าด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจถวายสมัญญภิไธยว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” รัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขา
การศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์
ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์