จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Post by Super User
on 24 October 2018
Hits: 426

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.10 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาน กลุ่มพลังมวลชน
จิตอาสา นักเรี
ยนนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยพิธีประกอบด้วย การถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนพร้อมกัน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นเวลา 57 วินาที ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า
ต่างน้อมจิตแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง จวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกล
ในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษา ทรงประกาศเลิกทาส ทรงดำเนินวิเทโศบาย
ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ คงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย และยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้าด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจถวายสมัญญภิไธยว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” รัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขา
การศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์
ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

จังหวัดเลย ทำพิธีบวงสรวงเหรียญที่ระลึก 111 ปี ก่อตั้งจังหวัดเลย

Post by phitachon
on 23 April 2018
Hits: 750

วันที่ 20 เมษายน  2561 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายสัมฤทธิ์ สุภามา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเหรียญที่ระลึก ครบรอบก่อตั้งจังหวัดเลย 111 ปี ตามประกาศลงนามแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450 (ร.ศ.126) ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหัวเมืองในมณฑลอุดร บริเวณลำน้ำเหืองเข้าเป็นเมืองจัตวา และให้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า เมืองเลยจึงถือเป็นวันประกาศตั้งเมืองเลย นับได้ 111 ปี ในวันที่ 4 มกราคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย โดยประชารัฐจังหวัดเลยมีมติให้ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก 111 ปี (รำฤก 111 ปี) ขึ้น จำนวน 111,111 เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญทองแดงรูปกลมไข่ มีจุดไข่ปลา 108 จุด ซึ่งหมายถึง มงคล 108 ประการ เท่าจำนวนพระบางเมืองเลย หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้านหน้าประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า ด้านหลังเป็นรูปตราจังหวัด ประกอบด้วยรูปองค์พระธาตุศรีสองรักและก้อนเมฆสีขาว ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลยิ่ง จึงได้นำทุกภาคส่วนในนามประชารัฐจังหวัดเลยประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงเหรียญที่ระลึก 111 ปี ก่อตั้งจังหวัดเลยขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นำเหรียญที่ระลึก 111 ปี ขึ้นหิ้ง ตามความเชื่อของชาวเลยและผู้ที่เคารพศรัทธาต่อองค์พระธาตุศรีสองรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเลย โดยได้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ (ขึ้นหิ้ง) ที่ศูนย์วัฒนธรรม ดร.ถาวร เชื่อบุญมี ผู้นำทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยคณะพ่อแสนร่วมพิธี จากนั้นประกอบพิธี (ขึ้นหิ้ง) ที่บ้านเจ้าแม่นางเทียม อำเภอด่านซ้าย เสร็จแล้วนำประกอบพิธีสำคัญยิ่งที่บริเวณพระธาตุศรีสองรัก เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจ เช่าบูชาเหรียญที่ระลึก 111 ปี ก่อตั้งเมืองเลย ในราคาเหรียญละ 100 บาท สั่งจองและเช่าบูชาได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้แล้ว นำสมทบทุนในการสร้างห้องผ่าตัดและซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-0601

จังหวัดเลย ประชุมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 7/2561

Post by phitachon
on 16 July 2018
Hits: 297

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2561 พร้อมมอบโล่รางวัลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับดีเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุข ให้กับศูนย์ฯ อำเภอวังสะพุง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดการจราจรริมถนนทางหลวงบริเวณตลาดนัดสามแยกบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน และบริเวณตลาดนัดเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม การจัดระเบียบการลุกล้ำถนนทางเท้า เขตทางหลวง และที่สาธารณะ ของแผงร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองเลย การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย การบังคับใช้กฎหมาย สถิติการจับกุมตาม 10 รสขม (1ร. 2ส. 3ข. 4ม) มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 ซึ่งมีสถิติการเรียกตรวจในพื้นที่จังหวัดเลยประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 6,749 ราย ดำเนินคดี 1,071 ราย สรุปสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น 13 ราย ที่ประชุมแจ้งมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนยางพาราทำน้ำยางหกบนถนนในพื้นที่จังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าลี่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าเกษตรให้หลีกเหลี่ยงการใช้เส้นทางท่าลี่ ภูเรือ กรณีรถบรรทุกหนัก เนื่องจากเป็นเส้นทางอันตราย ขึ้นเขาสูงชัน ซึ่งที่ผ่านมารบบรรทุกสินค้าการเกษตรที่ใช้เส้นทางและที่ดูระบบ GPS รถไม่สามารถขึ้นเขาได้และเสียหลักประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ มอบให้ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ดำเนินการดังนี้
1.
ทำหนังสือถึง อบต. ธาตุ และ อบต. เชียงกลม ดำเนินการจัดทำแผนและแก้ปัญหาจัดหาสถานที่จอดรถสำหรับการจัดตลาดนัดทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2.
ทำหนังสือเชิญประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงเลย 1 ขนส่งจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย โรงเรียนเมืองเลย ในการแก้ไขปัญหาการข้ามถนนหน้าโรงเรียนเมืองเลย และกวดขันแผงร้านค้า หาบเร่ แผงลอย บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย 
3.
ทำหนังสือแจ้งบริษัทขนส่งเอกชน ให้ใช้ความเร็วในการขับรถส่งสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด

จังหวัดเลย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Post by Super User
on 07 May 2019
Hits: 402

จังหวัดเลย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวาย
ราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (ห้วงที่ 2) การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุยาตตราสถลมารค พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีฯพิธีประกอบด้วย ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกระทงดอกไม้ดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเวลา 16.10-22.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดฯ
ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้จัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

จังหวัดเลย รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลย

Post by phitachon
on 15 January 2018
Hits: 388

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลยทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จังหวัดเลย มีนโยบาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเลย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้บริโภค และตลาด ตระหนักถึงอันตราย และเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับกล่องโฟมบรรจุอาหาร ได้แก่ สารสไตริน เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และเบนซีน มีส่วนในการทำลายไขกระดูก ทำลายตับ และไต มีผลต่อประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย ที่ทำให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวไม่ดี ความจำเสื่อม สมาธิสั้น และเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ หากรับเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยวต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก และอวัยวะบางส่วนพิการ มีผลกระทบหญิงตั้งครรภ์ ด้วย โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ รับทราบคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 8004/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลยและที่ประชุมมีมติสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของจังหวัดเลย ดังนี้ 1) ออกประกาศจังหวัดเลย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 2) กำหนดส่วนราชการต้นแบบ ในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 3) พิจาณาคัดเลือก อปท. นำร่อง ในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 4) การจัดการและอำนวยความสะดวกในการหาจุดบริการ วัสดุที่มาใช้แทนภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และ 5) การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบถึงพิษภัยจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านค้าที่ให้บริการวัสดุบรรจุอาหารที่ปลอดภัยมาทดแทนภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้ความสำคัญ โดยมอบหมายคณะกรรมการทุกท่านถือปฏิบัติ ในเรื่องการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยว ตลาด และงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัด เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ เช่น ตลาดถนนคนเดินเชียงคาน ตลาดเลาะเลย และงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย เป็นต้น