จังหวัดเลย วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 4/2561

Post by phitachon
on 02 May 2018
Hits: 367

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประ ชุม สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (ทม.วังสะพุง) อ.วังสะพุง จ.เลย มีคณะกรรมการ จากส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอก ชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และพนักงานสอบสวน สภ.ที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต เข้าร่วมประชุม ฯ จำนวน 45 คน โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ประกอบด้วย สรุปรายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 และภาพรวมของประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตของ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย ให้สำนักงาน ปภ.จ.เลย จัดทำแบบฟอร์มกลางขึ้นมา เพื่อใช้ข้อมูลในการตรวจสอบตรงกันทุกหน่วยงาน รายงานส่วนกลาง การขับเคลื่อนการป้อง กันและลดอุบัติเหตทางถนนจังหวัดเลย ตลอดทั้งปี ก) ด้านประชารัฐ ข) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ค) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ง) ด้านวิศวกรรมจราจร จ) ด้านข้อมูลอุบัติเหตุ ฉ) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผลการดำเนินคดี และการวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ ฯ การดำเนินการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน (สำนักงานสาธารณสุข จ. เลย /บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย สนง.ปภ.จัวหวัด) การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ กาลสงกรานต์ 2561 กำหนดการประชุมประ จำเดือน คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน พฤษภาคม ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (หมุนเวียนกันไป ) 
สรุปบทเรียนประเด็นปัญหาการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดเลย เพื่อราย งานส่วนกลาง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการถนนตัวอย่าง ของเทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การปรับปรุงทางเท้าถ.มลิวรรณ ทางเข้าศาลากลางจังหวัดเลย ช่วงสะพานชุมชนบ้านนาเขินถึงทางแยกข้างบ้านพักปลัดจังหวัดเลย 
การแก้ไขปัญหาการขับรถย้อนศรบริเวณ ถ.มลิวรรณ หน้าห้างโฮมโปรดักซ์และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ฯ

จังหวัดเลย สรุปข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

Post by phitachon
on 25 May 2018
Hits: 448

วันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนนายกเทศมนตรี, องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคีการพัฒนาเข้าร่วมประชุม
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หัวใจสำคัญคือ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เรียนรู้คุณภาพชีวิตของตนเอง จากข้อมูลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ว่าต้องทำอย่างไรกับปัญหาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล (จปฐ )ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท หาแนวทางแก้ไขรวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่แผนตำบล แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจะต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป
ด้าน ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ซึ่งมี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และใช้ในการวางแผนการพัฒนาทุกระดับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน /จัดทำโครงการแก้ปัญหาต่างๆได้

จังหวัดเลย เชิญชวนผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

Post by Super User
on 09 November 2017
Hits: 397

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยพร้อมดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าแต่ละกลุ่มสินค้า ได้มีจุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเป็นการพัฒนาตลาดแห่งใหม่ขยายตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เพียงพอกับความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละระดับ ทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายสินค้า OTOP เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แพงลอย ร่วมถึงผู้ที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ค่าสถานที่แพง ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เพียงพอ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่ความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของ คสช.รัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย โดยตลาดประชารัฐแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern trade 7. ตลาดประชารัฐวิธีชุมชน 8. ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมค้าขายในตลาดประชารัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จังหวัดจะพิจารณาจัดสรรสถานที่ค้าขายให้ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และความต้องการของตลาด รวมทั้งตามลำดับในการลงทะเบียน ประเภทสินค้า คุณสมบัติของผู้ประกอบการและความพร้อมของผู้ประกอบการเป็นหลัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-5902 สายด่วน 1567 และที่เว็บไซต์

 

 

 

 

จังหวัดเลย ส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 536

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการธงฟ้าประชารัฐ กิจกรรมส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2 จังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย นางมาเรียม เรืองปราญช์ คลังจังหวัดเลย นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการฯ เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัคเข้าร่วมโครงการเป็นโครงการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เข้าใจถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยผ่านนโยบายสำคัญ และสนับสนุนให้ซื้อสินค้าในท้องถิ่น เช่นสินค้า OTOP ในชุมชน เป็นต้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยยึดแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยทุกภาคส่วนสามารถที่จะมีส่วนร่วมและทำให้ประเทศชาติและสังคมเราสงบสุขได้แน่นอน โดย 1)การทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถ 2)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3)มีจิตอาสา โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ด้านนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 โดยติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) เพื่อเป็นเครื่องมือในการชำระเงิน จังหวัดเลยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 507 ร้าน ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC ระยะแรก ไปแล้วจำนวน 254 ร้านค้า และในวันนี้จะส่งมอบมอบเครื่อง EDC ให้ร้านค้าอีกจำนวน 187 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ร้านค้ารับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมอบเครื่อง EDC พร้อมรับฟังวิธีการใช้งานเครื่อง EDC หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ และตอบข้อซักถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบและชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC นี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

Post by phitachon
on 25 May 2018
Hits: 532

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีพระราชปรีชามุณี เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัด (ธ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม โดยรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จังหวัดเลยกำหนดจัดงาน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในวัดประจำจังหวัดและอำเภอ จำนวน 14 วัด ดังนี้ อำเภอเมืองเลย วัดศรีสุทธาวาส อำเภอวังสะพุง วัดศรีสุทธาวาส, อำเภอวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง, อำเภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา, อำเภอเชียงคาน วัดสันติวนาราม, อำเภอท่าลี่ วัดโพนข่า, อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง, อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิ์ชัย, อำเภอภูกระดึง วัดศรีทัศน์, อำเภอเอราวัณ วัดเอราวัณพัฒนาราม, อำเภอผาขาว วัดสว่างอารมณ์, อำเภอหนองหิน วัดขามชุม, อำเภอปากชม วัดแสงอรุณ, อำเภอภูหลวง วัดภูหลวงวิทยาราม และอำเภอนาด้วง วัดถ้ำผาขาม

 

ทั้งนี้ จังหวัดเลยกำหนดจัดงานฯ ที่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning day) ตามโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล รักษาศีล งดเว้นการฆ่าสัตว์ อบายมุขต่างๆ ตลอดสัปดาห์วิสาขบูชา