จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

Post by Super User
on 04 February 2019
Hits: 163

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยนำโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่างรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5วันนี้เวลา 7.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จากนั้นเวลา 8.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั้งสองพิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเลย ให้สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองประชาชนชาวจังหวัดเลยให้อยู่เย็นเป็นสุข และให้การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก"

Post by Super User
on 03 December 2018
Hits: 254

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนำประชาชนชาวจังหวัดเลยซ้อมปั่นในกิจกรรม "ไบค์ อุ่นไอรัก" ตามเส้นทางจริง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบต่างๆเสมอนวันปั่นจริง สำหรับเส้นทางการปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" โดยจุดเริ่มต้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยและไปสิ้นสุดที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

จังหวัดเลยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก

Post by phitachon
on 17 August 2018
Hits: 194

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14 .00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลางกลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และนางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท มอบให้ทางด้าน นางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ โดยท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท สืบเนื่องจาก เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในเขตพื้นที่แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งชีวิต ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน เกิดความเสียหายในหลายด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนราชการ ชำรุดเสียหาย จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ผ่านมา 
จากนั้น นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานร่วมฝ่ายจังหวัดเลย กล่าวเปิดการประชุมหารรือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทย ลาว จังหวัดเลย แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันทน์ ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรมจังหวัดเลย แขวงไวยะบูลี โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบให้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ อำเภอเชียงคาน เพื่อพิจารณาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย

จังหวัดเลยทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาด ทาสีป้ายและกำแพง บริเวณศูนย์ราชการ

Post by Super User
on 01 May 2019
Hits: 138

จังหวัดเลยทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาด ทาสีป้ายและกำแพง บริเวณศูนย์ราชการ
วันที่26 เมษายน 2562 เวลา9.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย เหล่ากาชาด ข้าราชการ และพนักงานสนง.จว.เลย,อำเภอเมืองเลย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้าง
ทำความสะอาด ทาสีบริเวณรอบกำแพงศูนย์ราชการจ.เลย

จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

Post by Super User
on 05 April 2019
Hits: 237

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีมอบโฉนดที่ดินโครงการออกโฉนดที่ดิน
แบบท้องถิ่น มีนายนที พรมภักดีนายอำเภอนาแห้ว นายพิษณุ ใจเข็ม หัวหน้าอุทยานภูสวนทราย
(นาแห้ว) หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านตำบลเหล่ากอหกและตำบลแสงภาเข้าร่วมพิธี 
นายพิมล พูนสง่า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยกล่าวว่า โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นเป็นโครงการที่ออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไว้
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ 2551 ไว้
ทั้งนี้บริเวณที่ดินที่จะเข้าดำเนินการต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้ด้วยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้ดำเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรใน
พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวม 19 แปลง อยู่ในเขตตำบลเหล่ากอหก จำนวน 13
แปลงและตำบลแสงภาจำนวน 6 แปลง