จังหวัดเลยจัดงานออกพรรษาที่เชียงคานยิ่งใหญ่

Post by Super User
on 22 October 2018
Hits: 1112

จังหวัดเลยจัดงานออกพรรษาที่เชียงคานยิ่งใหญ่
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน เขตเทศบาลตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี ประเพณี
งานออกพรรษา ที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และนัก
ท่องเที่ยว
ร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน ที่ได้ร่วมกัน
สืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี โดยคุณค่าและ
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรม
ประเพณีทางศาสนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงแสนกล่าวว่า ตั้งแต่โบราณอากาลมาแล้ว เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน ตามคุ้มวัดต่างๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาวและไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช ต่อมาปี 2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคานคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัด ในเขตอำเภอเชียงคานร่วมจัดงาน และแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และได้พักผ่อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค์ นอกจากนี้จะมีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมิตรประเทศ ได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบ ทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีอันดีงามดังกล่าว อำเภอเชียงคานโดยคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชนตลอดจนคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2561 และมีที่เปิดพิธีเปิดในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ได้ตราบตรำทำงานหนักจากการประกอบอาชีพตลอดปี เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมประเพณีสำคัญ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว เรือกาบ การไหลเรือไฟ พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาว เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานและเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขบวนของดีจากตำบลต่างๆจากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

Post by Super User
on 04 February 2019
Hits: 432

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยนำโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่างรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5วันนี้เวลา 7.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จากนั้นเวลา 8.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั้งสองพิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเลย ให้สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองประชาชนชาวจังหวัดเลยให้อยู่เย็นเป็นสุข และให้การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดเลยทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาด ทาสีป้ายและกำแพง บริเวณศูนย์ราชการ

Post by Super User
on 01 May 2019
Hits: 427

จังหวัดเลยทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาด ทาสีป้ายและกำแพง บริเวณศูนย์ราชการ
วันที่26 เมษายน 2562 เวลา9.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย เหล่ากาชาด ข้าราชการ และพนักงานสนง.จว.เลย,อำเภอเมืองเลย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้าง
ทำความสะอาด ทาสีบริเวณรอบกำแพงศูนย์ราชการจ.เลย

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก"

Post by Super User
on 03 December 2018
Hits: 476

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนำประชาชนชาวจังหวัดเลยซ้อมปั่นในกิจกรรม "ไบค์ อุ่นไอรัก" ตามเส้นทางจริง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบต่างๆเสมอนวันปั่นจริง สำหรับเส้นทางการปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" โดยจุดเริ่มต้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยและไปสิ้นสุดที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

จังหวัดเลยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก

Post by phitachon
on 17 August 2018
Hits: 340

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14 .00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลางกลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และนางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท มอบให้ทางด้าน นางบุนพัก อินทะปันยา รองเจ้าแขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ โดยท่านบุนสอน เพ็ดลาวัน รองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ และคณะผู้แทนแขวงไซยะบูลี ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท สืบเนื่องจาก เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในเขตพื้นที่แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งชีวิต ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน เกิดความเสียหายในหลายด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนราชการ ชำรุดเสียหาย จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ผ่านมา 
จากนั้น นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานร่วมฝ่ายจังหวัดเลย กล่าวเปิดการประชุมหารรือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทย ลาว จังหวัดเลย แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันทน์ ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรมจังหวัดเลย แขวงไวยะบูลี โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบให้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ อำเภอเชียงคาน เพื่อพิจารณาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย