จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

Post by Super User
on 05 April 2019
Hits: 807

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีมอบโฉนดที่ดินโครงการออกโฉนดที่ดิน
แบบท้องถิ่น มีนายนที พรมภักดีนายอำเภอนาแห้ว นายพิษณุ ใจเข็ม หัวหน้าอุทยานภูสวนทราย
(นาแห้ว) หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านตำบลเหล่ากอหกและตำบลแสงภาเข้าร่วมพิธี 
นายพิมล พูนสง่า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยกล่าวว่า โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นเป็นโครงการที่ออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไว้
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ 2551 ไว้
ทั้งนี้บริเวณที่ดินที่จะเข้าดำเนินการต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้ด้วยกรมที่ดินได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้ดำเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรใน
พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวม 19 แปลง อยู่ในเขตตำบลเหล่ากอหก จำนวน 13
แปลงและตำบลแสงภาจำนวน 6 แปลง

จังหวัดเลยรับนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมคาราวาน Super Car

Post by phitachon
on 26 September 2018
Hits: 416

วันที่ 21 ก.ย. 61 ที่ท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย เดินทางมาต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชีย จากกรุงเทพฯมาลงที่จังหวัดเลย มีผู้แทนจากหอการค้าเลย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย พนักงานท่าอากาศยานเลยให้การต้อนรับ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชกาจังหวัดเลยกล่าวต้อนรับว่า จังหวัดเลยมีความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าค้นหา จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่ง การพักผ่อน เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความหนาวเย็น เมืองแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเลย เมื่อปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 2.26 ล้าน มีรายได้เข้ามาพื้นที่กว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก จังหวัดเลยได้มีการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

จังหวัดเลยขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน Super Car ในครั้งนี้ และขอให้กลับมาเยือนจังหวัดเลยอีกครั้ง เพื่อสัมผัสเมืองเลย ที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายรอการมาให้ท่านมาเยี่ยมเยือน อาทิ

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านไม้เรือนเก่าเมืองเชียงคาน สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองไทย)อำเภอหนองหิน พระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย เป็นต้น พร้อมที่พักกว่า 6,000 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่

โดยโปรแกรมคาราวาน ออกจากสนามบินเลย เดินทางไปยังบ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย ระยะทาง 10 ก.ม. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ สถานที่แสดงแบบบ้านเก่ากว่า 200 ปี ชมขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ได้แก่ นิทรรศการบุญข้าวจี่ ประเพณีประทายข้าวเปลือก ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ หีบพระธรรม หนังสือผูกใบลาน เครื่องอัฐบริขาร พระพุทธรูปเก่า ด้านภาษาและวรรณกรรม จัดแสดงตู้พระธรรม วรรณกรรมใบลาน และสมุดไทย ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ประกอบด้วย เครื่องจักรสาน รางรดน้ำรูปนาคตรงกลางรางแกะสลักเป็นนกหัสดีลิงค์ เรือนไทเลย ด้านกีฬาและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดแสดงการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เครื่องดนตรีหมอลำไทเลย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และ ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอผ้า ผ้าทอพื้นบ้าน(ซิ่นหมี่) เงินโบราณ บุ่มใส่ผ้า เตารีด ตาชั่ง ตะเกียง เครื่องปั้นดินเผา ถาดใส่อาหารสังกะสี ชามตราไก่ หลังจากนั้นจึงเดินทางไปพักแรมที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเดินทางตามโปรแกรมต่อไป

จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย

Post by Super User
on 31 May 2019
Hits: 328

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย
นายกิตติตุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายวสันต์ ไทยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ภายในพิธีท่านผู้ว่าฯทำการเปิดพิธี
และมอบนโยบาย หลังจากนั้นท่านผู้ว่าฯ ได้บรรยายเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่างเป็นทางกาล

Post by Super User
on 22 October 2018
Hits: 508

วันนี้(14 ตุลาคม 2561) ที่แลนด์มาร์ค เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ บ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอภูเรือ และใกล้เคียงเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมากสำหรับงานพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว
ในช่วงพิธีเปิดว่า งานนี้เปรียบเสมือนเปิดฤดูกาลท่องดที่ยวของจังหวัดเลย ซึ่งภูมิประเทศของจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำทำให้จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ท้าทาย
พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส อาทิ ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน ภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย
ภูทอก ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน ภูลำดวน อำเภอปากชม ภูผาหนอง อำเภอนาแห้ว ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ ภูหลวง ภูโปก ภูบักได อำเภอภูเรือ เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทั้ง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รถนำเที่ยว การขนส่งและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถนำนักท่องเที่ยวมาจังหวัดเลยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน และก่อให้เกิดรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 3,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แนะนำปฏิทินการท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ รวมถึงในปีนี้จังหวัดเลยอยากให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงวิถีชุมชนไทเลยมากยิ่งขึ้น ฤดูกาลนี้จะมีการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเลยจำนวน 55 หมู่บ้านทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งในส่วนของอำเภอภูเรือประกอบด้วย วิถีเกษตรบ้านนาขามป้อม ภูบักได
บ้านกลาง ภูโปก บ้านสำราญ ไฮตากแลนด์ผีบุ้งเต้า บ้านไฮตาก และปรอทยักษ์บ้านหนองบง ลดอุณหภูมิ ลดโลกร้อน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำการ์ดเสียบลงไปในเทอร์โมมิเตอร์น้ำแข็งจำลอง จากนั้นแสงอุณหภูมิที่ปรอทยักษ์ได้เปิดขึ้น และจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

จังหวัดเลยเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Post by phitachon
on 24 October 2017
Hits: 247

 ,

วันศุกร์ที่ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ลงพื้นที่ชุมชนวัดศรีบุญเรือง
อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ สามแยกหน้าวัง สะพานศรีสองคราม สะพานหนองนกเจ่า อำเภอวังสะพุง เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนหาสาเหตุของปัญหา และเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้
ได้แจ้งให้ สำนักงานชลประทาน ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาแก้ไขในจุดของสะพานศรีสงครามและสะพานหนองนกเจ่า ตลอดจนแจ้งให้เทศบาลเมืองวังสะพุง
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เฝ้าระวังระดับน้ำและแจ้งให้ประชาชนทราบทุกระยะ