กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านนาข่า จังหวัดเลย

Post by phitachon
on 21 May 2018
Hits: 411

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในการประชุมการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท เฮอร์เบิ้น สเปซ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนจึงจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตพร้อมทั้งมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้ได้ผังแม่บทที่รองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังผ่านแดนเพื่อให้ได้ทางปฎิบัติการเชิงพื้นที่โดยมีรูปแบบและรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างของโครงการพัฒนาที่ระบุรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้กรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการแนวทางและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสามารถใช้เป็นแนวทางการในการควบคุมรูปแบบกิจกรรมรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ได้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังแม่บท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่และง่ายแก่การนำไปปฏิบัติ เช่นตัวอย่าง โครงการพัฒนาตามผังแม่บท ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านนันทาการ ด้านนันทนาการแบบก่อสร้างและแบบประเมินราคา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลการศึกษาไปปฏิบัติได้จริง ตามแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบแผนที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างแผนที่แสดงภาพปัจจุบันแบบก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมแบบก่อสร้างด้านภูมิสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างของงานระบบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามระยะเวลาส่ง 270 วัน ซึ่งได้ลงนาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้เวลา 30 วัน ในจัดทำแผนงานและรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัดและหัวหน้าภาคส่วนประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้นรายงานความก้าวหน้า ช่วงระยะเวลา 70 วัน ศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ กำหนดวิสัยทัศน์ผังทางเลือกและแนวคิดการจัดทำผังแม่บทลงพื้นที่ครั้งที่ 2 และลงพื้นที่ครั้งที่ 3 รายงานการศึกษาฉบับกลางระยะเวลา 70 วัน จัดทำผังแม่บทผังพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้างรางแบบก่อสร้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 240 วัน ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 70 ปรับแก้ผังแม่บททางพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้าง และรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 30 วัน สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2561 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน

การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562

Post by Super User
on 09 October 2018
Hits: 267

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561เวลา 09.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

คุมประพฤติ,ยุติธรรม จังหวัดเลย เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

Post by phitachon
on 03 April 2018
Hits: 311

ที่สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (บ้านปากปวน) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมควบคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการสร้างและขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ลดการกระทำผิดซ้ำ ขอให้เยาวชนที่หลงผิดลืมอดีตที่ผิดพลาดที่ผ่านมา เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการประพฤติตัวที่เหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม เพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ เชื่อว่าทุกคนทำได้และขอเป็นกำลังให้

ด้านนางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้สามารถดำรงชีวิตพร้อมทั้งด้านการศึกษา ได้ตามปกติ โดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เสริมสร้างศักยภาพทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้กระทำผิด ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีทักษะในการดำเนินงาน เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง มีอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง ไม่คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมที่ดี ต่อไป

 

พาณิชย์เลย เปิด "ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"

กิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย" ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LOEI FOR ALL

Post by phitachon
on 22 January 2018
Hits: 328

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย" ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LOEI FOR ALL และรับเงินบริจาคจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอทั้ง 14 อำเภอ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันบริจาคสมทบการก่อสร้างห้องผ่าตัดของโรงพยาบาทเลย มียอดรวมที่บริจาคในวันนี้ทั้งสิ้น 7,264,200.75 บาท

งาน "ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"

Post by phitachon
on 04 April 2018
Hits: 348

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า มติ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เพื่อบูรณาการส่งเสริมตลาดของหน่วยงาน รวม 9 ประเภท ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นหนึ่งในการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายและผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ซึ่งเศรษฐกิจในชุมชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแต่ละชุมชน สะท้อนจุดเด่นและสร้างจุดขาย ดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตลาดชุมชนไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแหล่งซื้อขายเท่านั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ พัฒนาสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น "ชาติการค้า Trading Nation" อีกด้วย

ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงถือเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบประชารัฐที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตภาพของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ และประทับใจแก่ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและรูปแบบการดำเนินงานของตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ด้านนางสาวสิกานต์ เฟื่องฟุ้งพาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก จึงได้พิจารณาคัดเลือก "ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง" เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย เป็นย่านการค้าเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า เป็นธุรกิจโรงแรม 243 ราย ร้านอาหาร 50 ร้านค้า สินค้าที่ระลึกจำนวน 70 ร้าน และผู้ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 20 ราย มีสินค้าหลากหลายวางจำหน่าย เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น เปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 23.00 น. ทุกวัน