กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บ้านนาข่า จังหวัดเลย

Post by phitachon
on 21 May 2018
Hits: 1068

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในการประชุมการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท เฮอร์เบิ้น สเปซ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนจึงจำเป็นในการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า จังหวัดเลย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตพร้อมทั้งมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้ได้ผังแม่บทที่รองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังผ่านแดนเพื่อให้ได้ทางปฎิบัติการเชิงพื้นที่โดยมีรูปแบบและรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างของโครงการพัฒนาที่ระบุรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้กรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการแนวทางและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสามารถใช้เป็นแนวทางการในการควบคุมรูปแบบกิจกรรมรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ได้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังแม่บท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่และง่ายแก่การนำไปปฏิบัติ เช่นตัวอย่าง โครงการพัฒนาตามผังแม่บท ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านนันทาการ ด้านนันทนาการแบบก่อสร้างและแบบประเมินราคา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลการศึกษาไปปฏิบัติได้จริง ตามแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบแผนที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างแผนที่แสดงภาพปัจจุบันแบบก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมแบบก่อสร้างด้านภูมิสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างของงานระบบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามระยะเวลาส่ง 270 วัน ซึ่งได้ลงนาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้เวลา 30 วัน ในจัดทำแผนงานและรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัดและหัวหน้าภาคส่วนประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้นรายงานความก้าวหน้า ช่วงระยะเวลา 70 วัน ศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังพื้นที่เฉพาะ กำหนดวิสัยทัศน์ผังทางเลือกและแนวคิดการจัดทำผังแม่บทลงพื้นที่ครั้งที่ 2 และลงพื้นที่ครั้งที่ 3 รายงานการศึกษาฉบับกลางระยะเวลา 70 วัน จัดทำผังแม่บทผังพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้างรางแบบก่อสร้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 240 วัน ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 70 ปรับแก้ผังแม่บททางพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมในการทำแบบก่อสร้าง และรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายระยะเวลา 30 วัน สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 2561 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน

การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562

Post by Super User
on 09 October 2018
Hits: 432

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561เวลา 09.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

กิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย" ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LOEI FOR ALL

Post by phitachon
on 22 January 2018
Hits: 505

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI "แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย" ก้าวที่มีความหมายของคนเลย : LOEI FOR ALL และรับเงินบริจาคจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอทั้ง 14 อำเภอ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันบริจาคสมทบการก่อสร้างห้องผ่าตัดของโรงพยาบาทเลย มียอดรวมที่บริจาคในวันนี้ทั้งสิ้น 7,264,200.75 บาท

คุมประพฤติ,ยุติธรรม จังหวัดเลย เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

Post by phitachon
on 03 April 2018
Hits: 529

ที่สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (บ้านปากปวน) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมควบคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการสร้างและขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ลดการกระทำผิดซ้ำ ขอให้เยาวชนที่หลงผิดลืมอดีตที่ผิดพลาดที่ผ่านมา เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการประพฤติตัวที่เหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม เพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ เชื่อว่าทุกคนทำได้และขอเป็นกำลังให้

ด้านนางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้สามารถดำรงชีวิตพร้อมทั้งด้านการศึกษา ได้ตามปกติ โดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เสริมสร้างศักยภาพทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้กระทำผิด ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีทักษะในการดำเนินงาน เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง มีอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง ไม่คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมที่ดี ต่อไป

 

พาณิชย์เลย เปิด "ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"