จัดหางาน จ.เลย จัดโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และตลาดนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”

Post by phitachon
on 15 January 2018
Hits: 1161

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชาประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครูแนะแนว ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานขั้นพื้นฐานเป็นจำนวน ทั้งภาคเกษตรกรรม อุสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ ยังมีความต้องการแรงงานระดับกลางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อาจมาจากปัญหาโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเลือกประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง

 

ด้านนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครงานได้มีงานทำและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระหว่างการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้สามารถทำงาน มีรายได้และวุฒิการศึกษาเพิ่ม เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพด้านแรงงานให้กับผู้ที่ทำงานสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการมีแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความรู้ความสามารถตามเงื่อนไขและข้อตกลงของการทำงานและตอบสนองการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และจัดงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นกิจกรรมเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่และเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสัมภาษณ์งานนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 3 ม. ของ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ไมเนอร์ ฟูดส์ กรุ๊ป, เซนทรัล กรุ๊ป, บริษัทยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟดเดรัล อีเล็คตริค จำกัด (SHARP) มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวน 250 คน และงานวันนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชามีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 12 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,400 อัตรา บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และจัดนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

ท้องถิ่นจังหวัดเลย อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post by phitachon
on 13 March 2018
Hits: 1712

วันที่ 12 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 6 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 309 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการอบรมประกอบไปด้วย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 134 คน จำนวน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน อำเภอภูหลวง อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอปากชม และอำเภอภูกระดึง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบการเงินและบัญชี การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตลอดจนการศึกษา การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

Post by phitachon
on 18 September 2018
Hits: 424

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ อ.เชียงคาน จ.เลย ชื่นชมศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชน ที่นำประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ระดับชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
วันนี้ (17 ก.ย. 61) เวลา 11.30 น. ณ ถนนคนเดินวิถีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยมีประชาชนประมาณ 2,000 คน มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้มีนักเรียนแฝด 3 มารอให้การต้อนรับพร้อมมอบช่อหมากเบง/ดอกอินถวา มอบจดหมายแสดงความรู้สึก และมอบผ้าบิ่งให้แก่นายกรัฐมนตรี จากนั้นน้อง ๆ มัคคุเทศก์น้อยได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชเมืองเลย ต้อนรับ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางพบปะประชาชน และนั่งรถไฟโบราณ มายังโรงแรมดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล โดยมีนางสาวอินทิรา สุพรหมจักร เจ้าของโรงแรมดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของ โรงแรมดิโอลด์ เชียงคาน บูติก โฮเทล ซึ่งได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวก และสิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล และข่าวสารด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมาย การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เน้นการดำเนินงานใด ๆ ที่สามารถใช้ทรัพยากรได้แบบยั่งยืน หรือมีการกำจัดของเสียและขยะให้หมดไป โดยนำวัสดุเหลือใช้ กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ พัฒนารูปร่างใหม่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของโรงแรม ที่ได้มีการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากโรงแรม พร้อมขอให้นำแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ขอให้ชาวเมืองเชียงคานรักษาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลับเลือนหายไปพร้อมกับมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ จึงทำให้ไม่เห็นความสำคัญ พร้อมทั้งต้องสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย อีกทั้งนายกรัฐมนตรีอยากให้แต่ละท้องถิ่นส่งเสริมตลาดประชารัฐของดีในชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ชมวิถีการท่องเที่ยวของคนเชียงคาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำไทดำ รำเบิ่งโขง) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการบรรเลงดนตรีผู้สูงอายุ การสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเชียงคาน ถวายพานหมากเบง และกราบนมัสการองค์ พระประธานในอุโบสถวัดศรีคุนเมือง พระครูศิริปัญญาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีคุนเมือง ได้มอบพระกริ่งรูปเหมือนเจ้าคุณวิชิตธรรมาจารย์ อดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอเชียงคาน ให้แก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ

นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

Post by Super User
on 20 June 2019
Hits: 313

นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ
ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  
วันนี้ (15 มิถุนายน 2562) เวลา 17.00 น.
ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานพิธีเปิดการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ
ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายพรชัย ถมกระจ่าง ร
องผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม
กับความรัก ความสามัคคี ของชาวจังหวัดเลย ที่รวมพลังจิต พลังกาย ครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน
ในการจัดงานรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562
ซึ่งบุญบุญซำฮะ หรือที่เรียกว่าบุญเดือน 7 ตามประเพณีบุญ 12 เดือน (ฮีต 12) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ
คือช่วงเช้ามีพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง
ของประชาชนชาวจังหวัดเลย และช่วงบ่ายมีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรม
ที่มีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใส่สะอาด และปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ออกจากตน
และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อีกด้วย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมฯ
ในวันนี้ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีบุญซำฮะ หรือบุญเดือน 7 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่ง
ของชาวจังหวัดเลย และตามประประการจังหวัดเลย เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดเลย ถือว่าประเพณี
“บุญซำฮะ” เป็นประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ
ไหว้ศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อปัดรังควานและขับไล่เสนียดจัญไร ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคล เกิดความรักความสามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง
และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด และ 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย มีผู้ร่วมรำจำนวน ทั้งสิ้น 21,110 คน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นำคณะผู้บริหารจังหวัด ภาคเอกชน หน่วยงานพัฒนาชุมชน ส่วนราชการ และสื่อมวลชน ตรวจราชการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เยี่ยมหมู่บ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Post by Super User
on 26 June 2019
Hits: 413

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นำคณะผู้บริหารจังหวัด
ภาคเอกชน หน่วยงานพัฒนาชุมชน ส่วนราชการ และสื่อมวลชน ตรวจราชการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เยี่ยมหมู่บ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ชมการสาธิตวาดหน้ากากผีบุ้งเต้า ชมการสาธิตทำขนมทองม้วนสด
ชีสบอล จากนั้นนั่งรถชมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิวไฮตากแลนด์
บริเวณวัดโพธ์ชัย ร่วมกิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
แสดงการฟ้อนรำชุด ไฮตากแลนด์ จากนั้นรับประทานอาหารพื้นบ้านร่วมกับ
คณะและพี่น้องชุมชนบ้านไฮตาก