นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ห้วงแรก)

Post by Super User
on 07 May 2019
Hits: 397

นที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 - 12.00 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชม
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ห้วงแรก) พร้อมด้วยเหล่าพสกนิกร
ชาวเลยร่วมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จ.เลย พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.เลย มอบสินไหมแก่ญาติผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

Post by phitachon
on 18 April 2018
Hits: 1382

วันที่ 17 เมษายน 2561 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ ภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย โดยนายสมชาย ประกอบแก้ว ผู้จัดการสาขา ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประ กันภัยจังหวัดเลย (คปภ.เลย) สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน จ.เลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำ นักงาน ปภ.จ.เลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายสงวน วงกองแก้ว นายก อบต.บ้านเพิ่ม ผู้แทน มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จุดพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมมอบเงินเยียว ยา จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ภาย ใน 24 ชั่ว โมง ให้กับทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จ.เลย รายละเอียด ดังนี้ 
1.
เวลา 13.30 น.ครอบครัว/มารดา นายพัณธรศักดิ์ มะโนรัมย์ อายุ 23 ปี ขับรถจักร ยานยนต์ บิ๊กไบค์ ด้วยความ เร็วสูง ชนเสาหลักกันทางโค้ง ตกลงข้างทาง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 02.20 น.ที่บ้านโนนผาพุงพัฒนา ต.เขาหลวง อ. วังสะพุง จ.เลย จำนวนเงิน 35,000 บาท 
2.
เวลา14.30 น.ครอบครัว/สามี นางเขียวค้อม พลริกาย อายุ 50 ปี ถูกรถยนต์ปิคอัพเฉี่ยวชนท้าย ขณะรอเลี้ยวรถ พร้อมเพื่อน ๆ ถนน กรมทาง หลวง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 19.50 น.ที่บ้านโนนสว่าง ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย จำนวนเงิน 35,000 บาท นายวิกรม นามดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.ผาขาว ประสานงาน

ปภ.เลย จัดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by phitachon
on 22 August 2018
Hits: 384

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญเพลสตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต4 13 และ14 นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครกูชีพ กู้ภัย ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่ไหลหลากและดินโคนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเลยที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณะภัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ซักซ้อมทดสอบและพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติร่วมกันเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนการบูรณาการการใช้เครื่องมือ ยานพาหนะกำลังคนการสื่อสารและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
นอกจากนี้ด้าน นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษหัวหสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่มเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดเลย เสมอมาโดยฤดูฝนของจังหวัดเลยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่ามาจากที่สูงมากกว่าปกติ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำหรือดินโคนถล่มตามมาทำให้ความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอและนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยดินโคนถล่มของจังหวัดเลยมีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดเลยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม “จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ

Post by phitachon
on 22 March 2018
Hits: 342

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าวิธีการใดหรือหน่วยงานใด ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ หรืองาน รายได้ของรัฐซึ่งเป็นเงินทองแผ่นดินทั้งสิ้น การดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน ที่ผ่านมายังปรากฏข้อมูล การทุจริต และแสวงหาประโยชน์ ซึ่งการกระทำ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างมหาศาลจึงควรที่จะสร้างความตระหนักให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอันดับแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆ ขั้นตอนต่างๆ มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันทุกส่วนราชการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เห็นความสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ประชารัฐ จ.เลย ร่วมปลูกดอกไม้สีเหลืองบานสะพรั่งถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

Post by phitachon
on 12 October 2017
Hits: 307

                          นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมประชารัฐจังหวัดเลย ร่วมใจปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกดาวเรือง)ให้บานสะพรั่งบริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าสาลากลางจังหวัด เพื่อให้ดอกไม้บานสะพรั่งสวยงาม สมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560   นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกดาวเรือง)บานสะพรั่งรอบพระเมรุมาศจำลองครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในนามประชารัฐประกอบด้วย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, กองร้อย อส.จ.เลย, จิตอาสาอำเภอเมืองเลย, มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก, เรือนจำจังหวัดเลย, อุตสาหกรรมจังหวัดเลย, เทศบาลเมืองเลย, คลังจังหวัดเลย  โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานอำนวยการ และบริษัทไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด มอบหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร (2 รถพวง) มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลย มอบน้ำดื่ม จำนวน 250 ขวด โรงพยาบาลเลยมอบถุงมือสำหรับสวมใส่ปลูกต้นไม้ และการปลูกดอกดาวเรืองครั้งนี้ จะทำให้สถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวยงามที่สุดสมกับที่จังหวัดเลยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดอกดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย