Indudtry Transfromation Center 4.0 (ITC)

Post by Super User
on 22 February 2019
Hits: 2

เชิญร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC4.0เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี(โนนสูง) กำหนดให้มีพิธี
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม Indudtry Transfromation Center 4.0 (ITC) ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 นี้ ภายในงานพบกับกิจกรรม
ที่น่าสนใจ อาทิ ออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 บูธ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะในการผลิตและบริการหลักสูตร
(ด้านการแปรรูปและการใช้เครื่องจักรแปรรูป,ด้านแฟชั่นผ้าทอมือ,ด้านการตลาดออนไลน์และทักษะการถ่ายภาพ)รับคำปรึกษาและแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญฟรีนิทรรศการด้านงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาเครือข่าย Food truck Innovation Zone และ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์Business matchingพบกับกิจกรรมชม ชิม ช้อป ใช้ สัมมนากับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
พื้นที่โนนสูง