แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2562

การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะ เป็นการเช่า 
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย