การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑