การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561