การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑