การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒