การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒