การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒