การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒