การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562