การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒