ภาพกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน