มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเลย รอบ 6เดือน ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเลย รอบ 6เดือน ปี 2562