IT 3

Post on 26 January 2018
by Super User
Hits: 139

it3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำเนินการ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

   1. องค์ความรู้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

   2. องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล

- ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้

   3. องค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพ มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ข้าว

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

   4.  องค์ความรู้ด้านการดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2560