IT 4

Post on 26 January 2018
by Super User
Hits: 150

it4 ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้ งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ