กฎบัตร/กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๑

Post by Super User
on 24 July 2018
Hits: 179

กฎบัตร/กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๑

กฎบัตร/กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๒

Post by Super User
on 27 September 2018
Hits: 145

กฎบัตร/กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๒

การเผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

Post by Super User
on 21 February 2019
Hits: 133

การเผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

การเผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

Post by Super User
on 08 January 2019
Hits: 168

การเผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Post by Super User
on 12 November 2018
Hits: 161

สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑