วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

Post on 14 October 2017
by Super User
Hits: 229
วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

  • เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
  • เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
  • เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  • เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ