IT1

IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลสถิติ จังหวัดเลย Administrator 242
2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Administrator 253
3 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย Administrator 300
4 คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด Administrator 273
5 ระบบงานผลการดำเนินงานโครงการ Administrator 315
6 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ Administrator 450
7 คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการประเมินตนเอง Administrator 328
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 Administrator 4395
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย