ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับนายวิศว ศศิสมิต ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ในการตรวจราชการ 9 ประเด็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 23:48 น.

                             ภารกิจสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประจำวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556


1. เวลา 08.30 – 09.00 น. ประชุมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ประเด็น สำคัญคือ
1.1 เตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ “Big Cleaning Day’s 23 ตุลาคม 10.00 นาฬิกา ปวงประชาชาวเลย ร่วมใจทำความดีถวาย
เสด็จพ่อ ร.5” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างความสะอาด สวยงาม ความเป็นระเบียบ ในเส้นทางจราจรที่นักท่องเที่ยวจะ
เดินทางเข้ามา ในพื้นที่ทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จะดำเนินการใน 4 จุด ผู้ร่วมกิจกรรม 1,200 คน
1.2 การปรับปรุงสถานีขนส่งจังหวัดเลย เพื่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และรองรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ
เลย – ไชยะบูลี – หลวงพระบาง
1.3 การยกระดับท่าอากาศยานเลย เป็น “ท่าอากาศยานศุลกากร”
1.4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร IO: Information Operation

2. เวลา 09.00 – 11.00 น. รับนายวิศว ศศิสมิต ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ในการตรวจราชการ 9 ประเด็น ได้แก่
2.1 ปัญหาสำคัญของจังหวัด
2.2 การดำเนินการตามข้อสั่งการของ รมว.มท.
2.3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องราวร้องทุกข์
2.4 ตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ
2.7 การบริหารจัดการหนี้นอกระบบ
2.8 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย

โดยผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละปัญหา เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงได้ครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาได้เฉพาะบางหน่วยงานแต่ไปสร้างปัญหาให้แก่หน่วยงานอื่น

2.ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะ “แม่วัยใส” โดยไม่ควรมองว่าเป็นหน้าที่เฉพาะของสถานศึกษา หรือ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เท่านั้น แต่ทุกส่วนจะต้องเข้ามาร่วมกันดำเนินการแก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:05 น.