ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
เมืองเลยเกมส์ ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:44 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓
“เมืองเลยเกมส์” ใน
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒๐ จังหวัด ตั้งแถวขบวนเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรอรับประธานในพิธี
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ประธานในพิธี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี (วงดุริยางค์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้แทนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย มอบของที่ระลึกและสูจิบัตรการแข่งขันแก่ประธานในพิธี
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง (การแสดงคีตมวยไทย)
- วงดุริยางค์จังหวัดทหารบก นำขบวนป้ายการแข่งขัน ธงชาติ ธงการกีฬาแห่งประเทศไทย ธงจังหวัด 
  ริ้วขบวนธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่สนาม
- วงดุริยางค์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย นำขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
  ๑๐ จังหวัด (เรียงตามตัวอักษร) เข้าสู่สนาม
- วงดุริยางค์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นำขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ๙ จังหวัด (เรียงตามตัวอักษร) และจังหวัดเลย เข้าสู่สนาม
- พิธีเชิญธงชาติไทย ขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์จังหวัดทหารบกบรรเลงเพลงชาติ)
- นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะกรรมการ
  จัดการแข่งขันขึ้นแท่นกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน 
  และกล่าวให้โอวาทและกระทำพิธีเปิดการแข่งขัน (การตีกริ่งของอำเภอด่านซ้าย)
- พิธีเชิญธงจังหวัด และธงการกีฬาแห่งประเทศไทย ขึ้นสู่ยอดเสา
- ผู้แทนนักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน (นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา)
- ผู้แทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน (ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
- ขบวนพิธีแห่ไฟการแข่งขัน (ขบวนผีตาโขน/วงดนตรีพื้นบ้าน)
- ผู้แทนนักกีฬา นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เชิญไฟแข่งขันส่งมอบให้กับประธาน
 ในพิธี และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง รับคบเพลิงต่อจากประธานในพิธีและส่งต่อให้กับ
                  นักกีฬาวิ่งคบเพลิง คนที่ ๑ นายวิทวัส ทุมซะ คนที่ ๒ นางสาวศิริมาศ ธรรมผล คนที่ ๓ นายกรกช โฮมหงส์ และนำ
                  ไปจุดในตำแหน่งจุดไฟในกระถางคบเพลิง
- วงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ออกจากสนาม
- การแสดงของโรงเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เสร็จสิ้นพิธี