ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร จำนวน๑๐๐รูป เนื่องในวันอานันทมหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 16:20 น.

ในเดือนมิถุนายนนี้ มีวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยที่ต้องรำลึกถึง คือ วันอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี 
เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ พระมหากษัตริย์ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระองค์แรก รัฐบาลไทยจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันอานันทมหิดล เพื่อต้อง
การให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน จังหวัดเลยได้จัด
พิธีถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร จำนวน๑๐๐รูป เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
ณวัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ศาลาธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเลย