ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย จัดประชุมสังฆาธิการ ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 13:32 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมวัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
โดยถวายสักการะเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะจังหวัดเลย (มหานิกาย) และพบปะพระสังฆาธิการและบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทฝ่ายสงฆ์กับ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ