ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดเวทีสานเสวนาจังหวัดเลย ตามนโยบายของ คสช. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:24 น.

 

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเลยเปิดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปที่มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนเกือบหนึ่งพันคน แบ่งกลุ่มค้นหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ปัญหาของชาติ ๑๑ ด้าน เช่น การเมือง ยุติธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จังหวัดเลย
พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสวนาจังหวัดเลย ตามนโยบายของ คสช.
เพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอ
ของจังหวัดเลยเพื่อการปฏิรูปต่อไป
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานวันนี้ "เวทีสานเสวนาจังหวัดเลย จากความปรองดอง สู่สมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูป" จบลงด้วยความประทับใจ เรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนา๕๐๐ คน มีผู้มาลงทะเบียน ๕๙๘ คน จากความร่วมมือร่วมใจของชาว
จังหวัดเลย โดยไม่มีเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าตอบแทนใดๆ แต่ทุกคนก็มาเพื่อเสนอแนวทางปฎิรูปประเทศ สร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:03 น.