ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบัน และรับฟังการกล่าวปฏิญานตนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 10:34 น.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ประธานพิธีเปิดการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบัน และรับฟังการกล่าวปฏิญานตนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลยและวังสะพุง โดยให้ถือปฏิบัติทุกอำเภอเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องเริ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนครับ